Compliance bij AHOLD

Compliance bij Ahold is geen punt van discussie. Verschillende (bij de lezer bekende) gebeurtenissen brachten Ahold in 200 in moeilijkheden. Toezichthouders (met name de Securities Exchange Commission) eisten dat zodanige maatregelen zouden worden getroffen dat herhaling van deze gebeurtenissen zich niet zou voordoen. Er is toen een wereldwijd compliance programma bij Ahold opgezet, dat veel meer omvat dan het voldoen aan wet- en regelgeving. Alles begint bij een ‘proper tone at the top’. De leidinggevenden van de organisatie moeten verantwoord en inte – ger handelen; een dergelijk voorbeeld inspireert de hele organisatie. Naast deze (ongeschreven) voorbeeldfunctie zijn er verschillende compliance progamma’s opgesteld. Er is een wereldwijde gedragscode die levend wordt gehouden door het trainen van medewerkers door middel van e-mail modules, er is een geavanceerde klokkenluidersregeling en er zijn zogenaamde ‘Ahold control memoranda’ die voorschriften geven op specifieke deelterreinen zoals financieel beheer, belastingen, tekenings- bevoegdheid, de relaties met leveranciers etc. Elk kwartaal moeten de leidinggevenden van de werkmaatschappijen (CEO en CFO) verklaren dat zij zich aan al deze regelgeving houden.

Organisatorisch is compliance ingebed in de organisatie. De leidinggevenden moeten compliance mede tot hun verantwoordelijkheid rekenen. Zij worden ondersteund door de afdeling ‘legal & compliance’ die een coördinerende functie heeft. Daarnaast is er een afdeling ‘internal control’ die regels en voorschriften op het terrein van compliance ontwerpt en trainingen daarin verzorgt. Ten slotte moet de afdeling ‘internal audit’ op de naleving van e.e.a. toezien en zij rapporteert daarover aan de audit committee van de raad van commissarissen.

In het algemeen ben ik voorstander van beperking van de compliance regelingen tot het noodzakelijke. Ik vind naleving van bestaande regels veel belangrijker dan het voortdurend invoeren van nieuwe maatregelen. Toen ik bij Ahold kwam, had ik geen flauw idee van wat compliance inhield. Ik ben in de loop der tijd tot het inzicht gekomen dat compliance waardevol is voor een onderneming mits de gestelde regels begrijpelijk zijn en erop wordt toegezien dat zij consequent worden nageleefd. In economisch moeilijke tijden bestaat soms de neiging om compliance terug te dringen, omdat de kosten ervan de baten zouden overtreffen. Bij Ahold speelt dit niet; wij zijn ervan overtuigd dat een goed gestructureerde compliance waardevol is voor de organisatie en dat verwaarlozing ervan hele grote risico’s met zich brengt en navenante kosten.

Mr. Peter Wakkie is voormalig lid van de Raad van Bestuur van Ahold
alsmede lid van het Curatorium van de VU postgraduate opleiding
Corporate Compliance.